NIT teži da obezbedi visoko enerično, timsko i okruženje sa podrškom za razvijanje start-apova kako bi postali održiva i profitabilna preduzeća.

Resursi uključuju:

 • Co-working prostor
 • Omogućen pristup kompjuterima, programima i opremi
 • Prostor za rekreaciju i odmor
 • Sobe za sastanke i konferencije
 • Angažovanje različitih profesionalaca na osnovu ugovora, ukuljučujući računovođe, advokate, knjigovođe, grafičke dizajnere, web dizajnere…
 • Deljenje hosting-a
 • Prilike za povezivanje sa drugim osnivačima, ekspertima i investitorima u Srbiji i Americi
 • Prilike za finansiranje i ulaganje
 • Poslovno mentorstvo
 • Regrutovanje asistenata
 • i drugo…

Na ovom kursu se stiče kompetencija koja omogućava polaznicima da budu efikasniji i produktivniji u komunikaciji sa drugima, bez obzira na poziciju.

Iako su tehničke veštine očigledno od velike važnosti, mnoge organizacije im pružaju neproporcionalnu važnost u opisu posla i treningu, ali se to brzo menja.

Ovo su neke od veština koje postaju najtraženije u današnjim poslovima i stiču se na ovom kursu:

Emocionalna inteligencija
Razvoj emocionalne inteligencije dobija veliku važnost- kako podučiti polaznike da razumeju sebe i druge kako bi lakše upravljali odnosima.

Kritičko razmišljanje
Ovo je veština o misaonom procesu i strategiji za donošenje ispravne odluke, koja će sa velikom verovatnoćom doneti pozitivne rezultate.

Kreativnost
Vode se rasprave o tome da kreativno mišljenje mora doći prirodno, ali postoje nekoliko procesa za koje je dokazano da poboljšavaju lični nivo kreativnosti.

Upravljanje ljudima
Znanje kako se dobro upravlja drugima zahteva odlično razumevanje ljudskog ponašanja i kako se može pozitivno uticati na takvo ponašanje.

Rešavanje kompleksnog problema 
Ovo je veština pronalaženja načina za poželjnije promene onda kada je situacija hitna i kada regularne metode neće uspeti.

Procena i odlučivanje
Polaznici će naučiti da donose zdrave odluke (i vide pozitivne rezultate) kada shvate kako se koristi nekoliko ispravnih tehnika.

Pregovaranje
Polaznici će naučiti da donose zdrave odluke (i vide pozitivne rezultate) kada shvate kako se koristi nekoliko ispravnih tehnika.

Kognitivna fleksibilnost
Građenje ove veštine omoguća polaznicima da brzo prilagođavaju svoje mišljenje u odgovoru na nove ideje, okolnosti, zahteve i druge izmene.

Prezentacija
Znanje kako se koristi PowerPoint nije dovoljno- polaznici moraju da shvate kako da predstave informacije na jasan i angažovan način koji vodi do akcije.

C# osnove
O samom jeziku i okruženju
Grananje
If then else, switch
Petlje
While, do…while, for, foreach

Metode
Ulazni i izlazni parametri, ključne reči out i ref
Struktura podataka
Nizovi, liste, rečnici
Upravljanje memorijom
Razlika između povezivanja podataka po vrednosti i referenci, tipovi podataka

Rad sa greškama (bagovi)
Try, catch i finally

Objektno orijentisano programiranje I
Klase i objekti. Pisanje klasa, instanciranje objekata, statički elementi

Windows Forme
Osvrt na stare forme
XML, XAML
Markup jezici, u WPF-u koristimo XAML
Kontrole
Osnovne kontrole u WPF-u kao i njihova organizacija
Povezivanje
Povezivanje kontrola sa podacima

Objektno orijentisano programiranje II
Nasleđivanje
Način na koji klase koriste kod koji smo već napisali. Za nasleđivanje koristimo virtuelne klase, override i new.
Enkapsulacija
Getteri i setteri
Apstrakcija
Način organizacije klasa
Interfejsi i Struct
Klase koje sadrže samo metode
Predikati, delegati i Event-i
Pokazivači na metode, kreiranje Event šablona

WPF II
Konvertori
Konvertovanje podataka
Validatori
Validacija podataka

Baze podataka
SQL
Uvod u SQL i relacione baze podataka
EF
U C# koristimo Entity Framework kako bismo komunicirali sa bazom podataka
Code first pristup
Entity Framework generiše bazu podataka i tabele zasnovane na klasama koje smo definisasli.

Razvoj desktop aplikacija
Razvoj mobilnih aplikacija
Razvoj web aplikacija
Unity – razvoj igara

C#
Osnove programiranja

Varijable
Grananje (if else, switch)
Petlje (while, do .. while, for)
Metode
Objektno orijentisano programiranje – uvod
Nasleđivanje
Polimorfizam
Apstrakcija
Algoritmi
Proceduralna generacija

Unity
Osnove Unity interfejsa
Osnove 2D okruženja
Korišćenje Spirite alata

Kolizija, kolajderi, zraci
Unity Store

Pravljenje čestica
Animacija
Tile-based igre
Kompleksni objekti

Strateški menadžment
Cilj ovog kursa je da obuči učesnike kako da razmišljaju strateški i razumeju marketing strategiju kao suštinsko područije marketing menadžmenta. Kako izabrati i implemetirati odgovarajući pravac delovanja u odabranim ciljnim tržištima, da bi osigurali rast i razvoj posla na konkuretnom tržištu, je glavna namera ovog kursa. Nakon završetka ovog kursa, polaznik će biti osposobljen da donosi strateške odluke, da radi proaktivno na tržištu donošenjem odluka koje će osigurati dugoročnu prednost u odnosu na konkurente na tržištu.  Content segment: koncept i razvoj strateškog marketinga; potreba za strateškim pristupom marketingu; osnovne etape planiranja strateškog marketinga; strateško upravljanje problemima (donošenje marketinške odluke); informacije o strateškom sistemu donošenja odluka u marketingu; strateška analiza tržišta;  potrošačka ponašanja i marketing strategije; instrumenti strateškog planiranja u marketingu; marketing miks i marketing strategija; strateški marketing na globalnom tržištu; implementacija strateškog marketinga.

Upravljanje proširenim marketing miksom
Ovaj segment pokriva sledeća područja: tržišno odvajanje i targetiranje; upravljanje brendom i njegovim kreiranjem; pozicioniranje brenda; novi koncept konkurentske prednosti; upravljanje razvojem novih proizvoda kako bi ostvarili trajnu konkurentnu prednost; kvalitativna i kvantitativna tržišna istraživanja; strategija i upravljanje reklamama; dizajn distributivnih kanala na tržištu; procenjivanje, analiza i upravljenje marketingom na osnovu korisničke privlačnosti; usluge i potrošački orijentisan marketing; široki menadžment i poslovno tržište; upravljanje prodajnom organizacijom; marketing menadžment u informaciono doba.

Brend menadžment
Ovaj segment i njegov sadržaj pokrivaju pitanja definisanja specifičnih proizvoda u glavi potrošača, ali može se odrediti kao zasebna strategija kompanije za suptilno odabrani segment ili više segmenata tržišta. Tradicionalno, brendirani proizvodi ili usluge se smatraju dodatkom proizvodu. Međutim, noviji stav je da je proizvod samo jedan element brenda. Brend se posmatra kao obećanje o nizu osobina dato na način da osoba koja kupuje proizvod ili uslugu dobije satisfakciju. Brend je kombinacija niza osobina (kao što je proizvod), benefita korisnika (potrebe i želje koje brend zadovoljava) i vrednosti (koje povezuje korisnika i proizvod). Brend je kreiran kada je marketing dodao proizvod na proizvod, u procesu njegovog diferenciranja od ostalih proizvoda sa sličnim osobinama i prednostima.

Upravljanje prodajom
Segment upravljanja prodajom se bavi sofisticiranom strategijom upravaljanja prodajom i tehnikama u nacionalnom i internaciolnom okruženju. Polaznici će naučiti da podese jedinstveni način liderstva i prodajni okvir, kako bi uspostvili kulturu zdrave, visokoproduktivne prodaje u svojojoj organizaciji i za svoj tim. Upravljanje tradicionalnim i novim prodajnim kanalima, percepcijom kupaca, takođe je predmet izučavanja. Polaznici će pokriti sledeće oblasti: kako da odrede sopstvenu strategiju određivanja cene, kako da postave sopstvene ciljeve i proizvodnju, tržište, teritoriju prodaje i planiranje marketinga na tržištu, da vode produktivne timove, optimalno upravljaju vremenom i sastancima. Takođe, važno je savladati kako pripremiti bonus programe za podsticanje kompetencije, koji donose rezultate. Upravljanje ljudskim resursima i prodaja su kritični aspekti upravljanja prodajom.